23 травня 2022 року pedodont@ukr.net (0532) 56-28-78 Мапа сайту

У 2021-2022 н.р. навчання студентів 2-5 курсів стоматологічного та міжнародного факультетів відбувається за новими робочими програмами з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти. Викладаються наступні дісципліни: пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології, профілактика стоматологічних захворювань, дитяча терапевтична стоматологія. Також на кафедрі студенти проходять такі виробничі практики як «Сестринська практика в стоматології дитячого віку», «Лікарська виробнича практика з профілактики стоматологічних захворювань» та «Виробнича лікарська практика з дитячої стоматології».

Співробітниками кафедри у 2018-2019 роках видано 2 підручника для медичних вузів України:

–Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. стомат. факультетів закладів вищої медичної освіти /Л.Ф. Каськова, Л.І. Амосова, О.О. Кулай [та ін.]; за ред. проф. Л.Ф. Каськової.; УМСА. – 2-ге вид., перероб., доповн. - Полтава.: ТОВ «АСМІ», 2018 – 403с.;

–Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. стомат. факультетів закладів вищої медичної освіти /Л.Ф. Каськова, Л.І. Амосова, О.О. Кулай [та ін.]; за ред. проф. Л.Ф. Каськової.; УМСА. – стереотипне видання. - Львів.: ПП «Магнолія 2006», 2019. – 404с.